Tel.: 02-8097426-7 | Email : info@thaicoatedwire.com

   

drum capacity Tag

  /  Posts tagged "drum capacity"

เครื่องมือนี้จะช่วยคุณได้มากเมื่อคุณจะต้องถ่ายแบ่งลวดสลิงจากล้อหนึ่งไปยังอีกล้อหนึ่ง ที่มีขนาดไม่เท่ากันหรือความยาวที่ต้องการไม่เท่ากัน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ล้อนี้ใส่ลวดสลิงพอดี หรือใหญ่เกินไปหรือไม่ ขอแนะนำหนึ่งในเว็บไซต์ที่ช่วยคำนวณความจุล้อสลิงให้ https://www.prioritywire.com/calculator_reel_capacity.php ขนาดความยาวที่จำเป็นในการคำนวณ - A Barrel Diameter: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนล้อด้านใน - B Flange Diameter: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปีกล้อสลิง - C Drum Length: ความกว้างของล้อสลิง ไม่รวมความหนาของปีกล้อ - D Freeboard: ระยะที่เหลือเผื่อเอาไว้ หากสลิงเต็มพอดีปีก เวลาขนย้ายสลิงอาจจะหลุดออกมาได้ E: Cable Diameter: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง Unit of Measure: สามารถเลือกได้จะใช้ระบบอังกฤษ (นิ้ว, หุน,