Tel.: 02-8097426-7 | Email : info@thaicoatedwire.com

   

การยืดตัวของลวดสลิง Wire Rope Elongation

ในการใช้งานสลิง มีสิ่งหนึ่งที่มักจะถูกละเลยก็คือ การยืดตัวของลวดสลิง โดยที่เมื่อลวดสลิงมีการใช้งาน ลวดสลิงจะมีความยาวขึ้นจากการยืดตัว โดยการยืดตัวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ

1. การยืดตัวตามโครงสร้างของลวดสลิง (Constructional Elongation)
เมื่อลวดสลิงที่ไม่ผ่านการใช้งานได้รับน้ำหนัก เกลียว (Strand) และแกนกลาง (Core) ของลวดสลิงจะมีขนาดเล็กลงเล็กน้อย ทำให้ลวดสลิงมีความยาวขึ้น พอผ่านการใช้งานสักระยะหนึ่ง การยึดตัวตามโครงสร้างจะอยู่ตัว แต่หากได้รับน้ำหนักที่มากขึ้น ลวดสลิงอาจจะมีการยืดเพิ่มขึ้นอีกไม่มาก

ปัจจัยที่มีผลต่อการยืดตัวตามโครงสร้าง ได้แก่
– ประเภทของไส้ โดยลวดสลิงไส้เหล็กจะมีการยึดตัวตามโครงสร้างน้อยกว่าลวดสลิงไส้เชือก
– โครงสร้างของลวดสลิง
– ระยะของรอบเกลียว
– วัสดุที่ใช้ผลิตเส้นลวด
– น้ำหนักของภาระ

2. การยืดตัวตามสภาพยืดหยุ่น (Elastic Elongation)

การยืดตัวแบบนี้ ไม่เพียงขึ้นการแรงที่กระทำตัวลวดสลิง แต่ยึงขึ้นอยู่กับโครงสร้างของลวดสลิง ทำให้ลวดสลิงจะมีคุณสมบัติเรื่องสภาพยืดหยุ่นไม่ตรงตาม Young’s Modulus

การยืดตัวตามสภาพยืดหยุ่นสามารถคำนวณ ได้โดยสูตร
E= (W x G) / D2
โดยที่
E: ค่าการยืดตัวโดยเป็น % ของความยาว
D: เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง
W: น้ำหนักของภาระโหลด
G: ค่าความยืดตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* การคำนวณตามสูตรดังกล่าว จะใช้หน่วยวัดในระบบอิมพีเรียล (นิ้ว, ปอนด์)